Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba na dobu nevyhnutnú na sprocesovanie Vašej rezervácie.
Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov: https://bit.ly/spracuvanieosobnychudajovST